Over ons

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 2018)

Inhoud

 1. Introductie

 2. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

 3. Intellectuele eigendomsrechten

 4. Abonnementsvoorwaarden

 5. Webshopvoorwaarden

 6. Forumvoorwaarden

 7. Spelvoorwaarden

1. INTRODUCTIE

Identiteit
De onderhavige algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van websites, apps en gelieerde applicaties, alsmede op afnemers of abonnees van producten, diensten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV. KRO-NCRV is het omroepbedrijf dat naast haar media- aanbod, de (leden)administratie verzorgt van Vereniging KRO en Vereniging NCRV.

(adres)gegevens:
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV ’s-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum,
KvK-nummer: 58352775
BTW-nummer: NL853000621B01
Telefoonnummer: 035-6726890 (NCRV-infolijn) of 035-6726880 (KRO-infolijn) E-mailadres: info@ncrv.nl of info@kro.nl

Toepasselijkheid
Door de websites, apps en gelieerde applicaties van KRO-NCRV (inclusief sites Vereniging KRO en Vereniging NCRV) te bezoeken of te gebruiken (hierna kortweg aangeduid als: de Website) dan wel producten of diensten, inclusief abonnementen en/of lidmaatschappen, te bestellen of af te nemen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen
KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2. DISCLAIMER EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

KRO-NCRV heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de Website samengesteld. Alhoewel KRO-NCRV daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de Website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de Website zijn voor eigen rekening en risico.

KRO-NCRV is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de Website zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie(s) van KRO-NCRV. KRO-NCRV is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de Website te verwijderen. Het aanbieden op de Website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat KRO-NCRV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

KRO-NCRV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan of gebruik van de Website, door KRO-NCRV georganiseerde promotionele kansspelen en prijsvragen, van KRO-NCRV afgenomen producten en/of diensten, inclusief abonnementen en/of de (on)bereikbaarheid van de Website waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de Website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van KRO-NCRV.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij KRO-NCRV of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de Website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van KRO-NCRV is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de Website aan KRO-NCRV, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent KRO-NCRV door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv ́s, pc ́s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatie-netwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de Website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart KRO-NCRV voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan door KRO- NCRV op de hiervoor weergegeven wijze(n).

De Website is alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van deze Website is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of een embedded omroepplayer. Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van KRO-NCRV (dan wel KRO en/ofNCRV ) ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

4. ABONNEMENTSVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2 en 3 zijn de volgende abonnementsvoorwaarden van toepassing op de abonnementsovereenkomst(en) met betrekking tot alle (programma)bladen van KRO-NCRV, hierna ‘het Blad’ dat in opdracht van KRO-NCRV wordt uitgegeven door Bindinc BV en met betrekking tot welkomstgeschenken (indien van toepassing).

4.1 Algemeen en gegevens KlantContactCentrum
Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. KRO-NCRV is gerechtigd, om welke reden dan ook, de uitgave van het Blad waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te (doen) staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Deze abonnementsvoorwaarden zijn ook te raadplegen via www.mikrogids.nl of www.kromagazine.nl of www.ncrvgids.nl en zijn bovendien kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij het betreffende klantcontactcentrum.

Gegevens KlantContactCentra KRO-NCRV:

KlantContactCentrum Mikrogids, Postbus 10050, 1201 DB Hilversum Telefoonnummer: 035-6726880

Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009031 E-mail: klantcontactcentrum@mikrogids.nl

KlantContactCentrum KRO Magazine, Postbus 10050, 1201 DB Hilversum Telefoonnummer: 035-6726880
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009032
E-mail: klantcontactcentrum@kromagazine.nl

KlantContactCentrum NCRV-gids en De verwondering, Postbus 25770, 1202 HV Hilversum Telefoonnummer: 035-6726890
Telefoonnummer bezorgklacht: 0900-9009035
E-mail: klantcontactcentrum@ncrvgids.nl of info@deverwondering.nl

4.2 Nieuwe abonnementen
4.2.1 Een (nieuw) abonnement op een Blad gaat in als de eerste levering van het Blad heeft plaatsgevonden.
4.2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen halfjaar geen abonnement heeft gehad op het Blad. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.
4.2.3 Het eventuele welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
4.2.4 De abonnee kan contact opnemen met het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.
4.2.5 KRO-NCRV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

4.3 Welkomstgeschenken
4.3.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de specificaties zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. KRO-NCRV raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden bij het KlantContactCentrum via telefoon, mail of brief.
4.3.2 Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen 6 weken na betaling van abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.
4.3.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. KRO-NCRV kan echter niet garanderen dat de kleuren, etc. die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren, etc. zijn van de te leveren artikelen.

4.4 Herroepingsrecht
4.4.1 Een abonnementenovereenkomst tussen KRO-NCRV en u betreffende het aangaan van een proefabonnement, kennismakingsabonnement en/of abonnement kunt u gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.4.2 De in artikel 4.4.1 genoemde termijn gaat in de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste nummer van Blad heeft ontvangen.

4.4.3 Indien u de overeenkomst ingevolge het vorige artikel wenst te ontbinden, dient u, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, KRO-NCRV op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen via het modelformulier voor herroeping (deze vindt u onderaan deze pagina) of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of e- mail) aan KRO-NCRV waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen.

4.4.4 Indien u op elektronische wijze via de Website van KRO-NCRV een verklaring tot ontbinding (herroeping) verstuurt, dan stuurt KRO-NCRV u onverwijld na ontvangst van de melding een bevestiging retour.

Verplichting abonnee bij herroeping

4.4.5 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u aan KRO-NCRV heeft meegedeeld conform artikel 4.4 de overeenkomst te herroepen, stuurt u het eerste nummer en eventueel al ontvangen daarop volgende nummers alsmede het ontvangen welkomstgeschenk (indien van toepassing) retour aan KRO-NCRV of aan een persoon die door KRO-NCRV gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn € 3,50 en zijn voor uw eigen rekening.

4.4.6 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zult u zorgvuldig omgaan met het Blad en de verpakking. U bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van het Blad die het gevolg is van het behandelen van het Blad dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van het Blad vast te stellen.

Verplichtingen KRO-NCRV bij herroeping

4.4.7 KRO-NCRV vergoedt na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform dit artikel 4.5 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.

4.4.8 KRO-NCRV verricht de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.

4.4.9 Indien u heeft gekozen voor een andere wijze van levering/retourzending dan de door KRO-NCRV aangeboden goedkoopste levering dan betaalt KRO-NCRV niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan u terug.

4.4.10 KRO-NCRV zal het door u reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra KRO- NCRV alle Bladen retour heeft ontvangen of indien en zodra u heeft aangetoond dat de bladen retour zijn gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Uitzondering op de herroeping
4.4.11 U heeft geen recht van ontbinding van indien het zou gaan om de levering/overeenkomst m.b.t. een los nummer van een Blad. Ook heeft u geen recht op ontbinding bij een overeenkomst/abonnementen aangegaan buiten de verkoopruimte met een waarde onder de €50.

4.5 Duur en opzegging van het abonnement
4.5.1 Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.
4.5.2 Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum.
4.5.3 Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum
4.5.4 Informatie over de looptijd van de (1e) abonnementsperiode staat vermeld op uw acceptgiro of is op te vragen bij het KlantContactCentrum.

4.6 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
4.6.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij KRO-NCRV bekend staat. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van het betreffende Blad.
4.6.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is KRO-NCRV gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.6.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekening nummer van de abonnee dat bij KRO-NCRV bekend staat.
4.6.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.7 Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen
4.7.1 Indien het Blad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum.
4.7.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgegeven aan het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum. Houd uw abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in uw correspondentie.
4.7.3 Voor klachten over welkomstgeschenken, bezorging van het Blad en andere Blad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het onder 5.1 genoemde KlantContactCentrum.

4.8 Privacy abonnees
Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van het Blad worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de op de website van het betreffende Blad geplaatste privacy statement KRO-NCRV en Bindinc en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

4.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid
In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat KRO-NCRV niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door KRO-NCRV geleverde welkomstgeschenk, tenzij KRO-NCRV aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. KRO-NCRV is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door KRO-NCRV.

5. VOORWAARDEN AANKOOP PRODUCTEN OF DIENSTEN

In aanvulling op de hierboven onder 1, 2 en 3 genoemde voorwaarden gelden de volgende voorwaarden in het kader van de aankoop van een product of dienst (hierna gezamenlijke te noemen: product) zoals aangeboden op kro.nl of ncrv.nl.(hierna gezamenlijk te noemen ‘webshop’).

5.1 Gegevens webshop
Door het bezoeken van en/of door het doen van een aankoop in de webshop accepteert u deze voorwaarden. KRO-NCRV is gerechtigd om welke reden dan ook, een product uit de webshop op ieder moment te (doen) verwijderen. KRO-NCRV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar op de hieronder opgegeven adressen.

Gegevens KRO.nl
KlantContactCentrum KRO Postbus 10050
1201 DB Hilversum
e-mail: klantcontactcentrum@kro.nl
035 - 6719911

Gegevens NCRV.nl
KlantContactCentrum NCRV Postbus 10050
1201 DB Hilversum
e-mail: klantcontactcentrum@ncrv.nl
035 - 6719911

5.2 Aanbiedingen/overeenkomst
5.2.1 Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging (de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 5.2.2 van deze voorwaarden) hebt ontvangen. Voor alle producten in de webshop geldt dat dit een uitnodiging is tot het doen van een aanbod; de ontvangstbevestiging is de aanvaarding van het aanbod.

5.2.2 Door het tot stand komen van een overeenkomst accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. De overeenkomst tussen KRO-NCRV en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van de bestelprocedure in de webshop;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; en
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging hebt gekregen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').

Zolang u geen Ontvangstbevestiging heeft ontvangen komt de overeenkomst niet tot stand. Daarnaast komt er geen overeenkomst tot stand indien van KRO-NCRV in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien KRO-NCRV, uiteraard binnen de wettelijke kaders op de hoogte wordt gesteld dat u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van andere feiten en/of factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

5.2.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mailadres
(d) het bestelnummer

Indien KRO-NCRV de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan KRO-NCRV te melden.

5.3 Verzendkosten
5.3.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend en zijn afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling. Deze kosten worden, alvorens u de overeenkomst aangaat, aan u voorgelegd.

5.3.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor KRO-NCRV. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over.

5.4 Betalingen
In de webshop wordt steeds per product aangegeven wat en op welke wijze en via welke betalingsmethodes er in geval van een bestelling/aankoop betaald dient te worden.

5.5 Levertijden
5.5.1 Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert KRO- NCRV de producten binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Normaliter worden de producten toegestuurd binnen twee werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door KRO- NCRV opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door KRO- NCRV overschreden wordt, zal KRO-NCRV u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e- mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met KRO- NCRV te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan KRO-NCRV te melden.

5.6 Herroepingsrecht
5.6.1 Een overeenkomst tussen KRO-NCRV en u betreffende de koop van een product uit de webshop kan gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden.

5.6.2 De in 5.6.1 genoemde termijn gaat in de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen of;

a) indien u in dezelfde bestellingen meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen,

b) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

5.6.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.6 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, KRO-NCRV op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen via het modelformulier voor herroeping of door het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring (via brief of e-mail) aan KRO-NCRV waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen.

5.6.4 Indien u op elektronische wijze via de webshop van KRO-NCRV naar het in artikel 5.1 genoemde e-mail adres een verklaring tot ontbinding (herroepping) verstuurt, dan stuurt KRO-NCRV u onverwijld na ontvangst van de melding een bevestiging retour.

5.7 Uw verplichtingen bij herroeping
5.7.1 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u aan KRO-NCRV heeft meegedeeld conform artikel 5.6 de overeenkomst te herroepen, stuurt u de producten retour aan de in 5.1 genoemde adres of aan een persoon die door KRO-NCRV gemachtigd is om de zaken in ontvangst te nemen. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

5.7.2 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
U bent verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde en derhalve voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

5.8 Verplichtingen KRO-NCRV bij herroeping
5.8.1 KRO-NCRV vergoedt na ontbinding (herroeping) van de overeenkomst conform artikel 5.6 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, voor zover van toepassing.

5.8.2 KRO-NCRV verricht de terugbetaling als bedoeld in de vorige bepaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.

5.8.3 Indien u heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door KRO-NCRV aangeboden goedkoopste levering dan betaald KRO-NCRV niet de bijkomende kosten van deze wijze van levering aan u terug.

5.8.4 KRO-NCRV zal het door u reeds betaalde bedrag terugbetalen indien en zodra KRO- NCRV alle producten retour heeft ontvangen of indien en zodra u heeft aangetoond dat de producten zijn retour gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9 Uitzondering herroepingsrecht
U heeft geen recht van ontbinding van de koopovereenkomst indien het gaat om:

a.) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,

b.) de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

5.10 Garantie
Op de door of namens KRO-NCRV geleverde producten bestaat afhankelijk van de aard van het product een garantie. KRO-NCRV hanteert dezelfde garantie zoals die door de fabrikant(en) op de producten geleverd wordt.

5.11 Privacy webshop
Alle persoonsgegevens die in het kader van uw aankoop in de webshop worden verkregen, worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het bij de webshop geplaatste privacy statement en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

5.12 Klachten webshop(producten)
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product uit de webshop kunnen kenbaar worden gemaakt bij onder 5.1 genoemde adres van KRO-NCRV. KRO-NCRV zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen en/of u berichten dat de klacht wel/niet in behandeling zal worden genomen. KRO- NCRV zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

6. FORUMVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2 en 3 gelden voor deelnemers aan profielsites, discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de Website daarnaast de volgende voorwaarden:

 1. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van KRO-NCRV, te plaatsen.

 2. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.

 3. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

 4. Bijdragen (tekst, beeld en/of geluid) moeten vrij zijn van (intellectuele eigendoms) rechten tenzij je toestemming hebt om het materiaal/de bijdrage te gebruiken.

 5. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

 6. Berichten die, naar interpretatie van KRO-NCRV, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.

 7. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.

 8. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan KRO-NCRV te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

 9. Over de forumvoorwaarden en/of besluiten wordt door KRO-NCRV niet gecorrespondeerd.

 

7. SPELVOORWAARDEN

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2 en 3 gelden de volgende spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van KRO-NCRV.

7.1 Toepasselijkheid spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door KRO- NCRV wordt aangeboden in haar Bladen, programma’s en op de Website. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze spelvoorwaarden.

7.2 Deelname en deelnamekosten Actie
Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. KRO-NCRV kan o.m. om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan KRO-NCRV kan te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

7.3 Termijn en wijze van deelname Actie
Per Actie zal in het Blad, programma en/of op de Website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) Website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. KRO-NCRV behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan onder meer via de Website bekend worden gemaakt.

7.4 Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door KRO-NCRV ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

7.5 Kansspelbelasting
Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door KRO-NCRV zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

7.6 Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

7.7 Bekendmaking winnaars
De winnaars ontvangen per post, per email of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar in het programma bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of , als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

7.8 Uitsluiting deelname Actie
Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname. KRO-NCRV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

7.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid
In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat KRO-NCRV niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik deelnemers/winnaars van enig door KRO-NCRV geleverde prijs, tenzij KRO-NCRV aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten de KRO-NCRV niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor KRO-NCRV in het leven kunnen roepen.

7.10 Privacy Acties
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de bij de actie geplaatste privacy verklaring KRO-NCRV en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

7.11 Aanpassing spelvoorwaarden
KRO-NCRV behoudt zich het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

7.12 Gedragscode Promotionele Kansspelen
KRO-NCRV handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van KRO-NCRV, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan KRO-NCRV via info@ncrv.nl of info@kro.nl tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.

Algemene voorwaarden KRO-NCRV
Modelformulier herroepping KRO-NCRV